1. Въведение:

Интернет страницата https://www.homehelp.bg представлява средство за предоставяне на услуги на информационното общество и ремонтни дейности, което е изградено като социална и информационна платформа, целяща да улесни, стимулира и подкрепя комуникацията между майстори, занаятчии, строителни търговци и други лица, предоставящи услуги от една страна и техните потенциални клиенти от друга.

Чрез достъпа до https://www.homehelp.bg, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите общи условия и правила за ползване. В случай, че не сте съгласни с някое или всички условия, моля не ползвайте услугите, предоставяни чрез https://www.homehelp.bg и преустановете достъпа до интернет страницата.

Настоящите общи условия и правила за ползване уреждат отношенията между:

1. Вас, като посетител или регистриран потребител или получател на услуги, от една страна и
2. „Помощ за дома“ ЕООД с ЕИК206094814 със седалище и адрес на управление в гр. София ул. Самоков 15, наричано по долу за краткост Доставчикът,
Заедно наричани по-долу Страни.

Услугите на информационното общество се предоставят чрез интернет страницата https://www.homehelp.bg.

2. Определения:

Чл. 1. При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните по-долу термини и изрази имат следното значение:

 • Интернет страница – https://www.homehelp.bg като обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес;
 • Доставчик на услуги, Доставчик – дружество „Помощ за дома“ ЕООД с ЕИК206094814, със седалище и адрес гр. София ул. Самоков 15, което предоставя услуги на информационното общество, чрез интернет страницата;
 • Услуги, предоставяни на информационното общество – услуги, предоставяни от Доставчика, състоящи се в приемане, съхраняване и предаване на информация с цел осъществяване на контакт между майстори, занаятчии, строителни търговци и други лица, предоставящи услуги, от една страна и техните потенциални клиенти от друга;
 • Изпълнител – получател на услуга, майстор, строителен търговец или друг представител на строителния бранш, занаятчия, както и всяко друго физическо или юридическо лице, което ползва услуги, предоставяни от Доставчика, за професионални, търговски или други цели, по специално за търсене на информация или осигуряване на достъп до нея;
 • Клиент – потребител, физическо или юридическо лице, което действа за цели, извън неговата професионална, търговска или икономическа дейност;
 • Посетители – всички нерегистрирани потребители и получатели на услуги;
 • Заявка – съхранявана по заявка на Клиент информация относно търсена от него строително-ремонтна или друга услуга, която съдържа данни за характера на услугата и района на местоизпълнението й;
 • Лична заявка – Заявка, която е одобрена и изпратена от Доставчика до Изпълнителя, който отговаря на критериите, заложени в нея;
 • Кандидатстване – отправяне на Предложение от страна на Изпълнител, адресирано до Клиент, в отговор на Заявка;
 • Спечелена заявка: – възложена чрез интернет страницата от Клиента и приета от Изпълнителя поръчка за извършване на услуга, предлагана от Изпълнителя;
 • Оставяне на оценка – форма за оценяване на вече извършена строително-ремонтна или друга услуга, посредством публикуване от страна на Клиента на положителна или отрицателна оценка в профила на Изпълнителя;
 • Търговско съобщение – изпратено от Доставчика до потребителите и получатели на услуги електронно съобщение, което има за цел да рекламира директно или косвено стоките, услугите или имиджа на юридическо или физическо лице, което извършва търговска или занаятчийска дейност;

3. Предмет:

чл. 2. (1) Настоящите общи условия уреждат отношенията между Страните, възникнали във връзка с предоставянето на услуги, свързани с приемане, съхраняване, предоставяне и предаване на информация от и на Клиенти и Изпълнители по повод търсени и предлагани от тях услуги;

(2) Поръчките са предмет на отделен договор между Клиента като възложител и Изпълнителя, като условията за тяхното изпълнение не се уреждат от настоящите Общи условия. Доставчикът не е страна по този договор и не носи отговорност за неговото неизпълнение, частично, забавено или лошо изпълнение, както и за вредите, настъпили за някоя от страните по повод неговото изпълнение.

Чл. 3. (1) При осъществяване на своята дейност, Доставчикът предоставя следните видове услуги, чрез свободен достъп на неопределен кръг лица до интернет страницата:

 • 1. свободен преглед на информация относно търсена строително-ремонтна услуга;
 • 3. достъп до информационен бюлетин.

(2) За достъп до всички останали услуги, предоставяни от Доставчика, е необходима регистрация при спазване на настоящите общи условия.

4. Регистрация или изпращане на заяка, сключване на договор за предоставяне на услуги, предоставяни на информационното общество:

Чл. 4. (1) Достъпът до услугите по чл. 3, ал. 2, се осигурява от Доставчика, въз основа на договор, сключен от разстояние, чрез изпращане от Посетителя по електронен път до Доставчика на валидна заявка за регистрация.

(2) Валидна заявка по предходната алинея е всяка заявка, която съдържа всички необходими и изисквани данни, съгласно електронна форма, до която Доставчикът предоставя достъп на интернет страницата. За валидна заявка за регистрация се счита тази, която е потвърдена от Доставчика, чрез изпращане на електронно съобщение на посочен от Посетителя адрес на електронна поща.

(3) С изпращането на валидна заявка за регистрация, Посетителят се съгласява, че при предоставянето на услугите Доставчикът може да използва следните технически средства:

 • 1. автоматизирана система за позвъняване без човешка намеса;
 • 2. факс;
 • 3. електронна поща.

Чл. 5. Договорът по предходния член има за предмет съхраняване на информация и предоставяне на достъп до съхранената информация от Доставчика при изпълнение на финансовите условия, описани в чл. 12 и чл. 13 от настоящите общи условия.

5. Заявка от Клиент:

Чл. 6. (1) Доставчикът осигурява достъп само до одобрени от него валидни Заявки. За валидна заявка се счита тази, която отговаря на настоящите общи условия и съдържа всички необходими реквизити, съгласно електронна форма или поща или всякаква електрона услуга.

(2) Информацията, съдържаща се в Заявката се съхранява и предава от Доставчика по инициатива на Клиента.

(3) Получателят на обявата се избира въз основа на характера на търсената услуга и района на нейното изпълнение;

(4) Доставчикът няма право да променя съдържанието на Заявката;

(5) Доставчикът не носи отговорност относно съдържанието на публикуваната и/или предавана Заявка.

Чл. 7. Клиентът не дължи възнаграждение на Доставчикът за публикуване и предаване на Заявка.

6. Предаване на Заявка. Лична Заявка:

Чл. 8. (1) Доставчикът предава одобрената от него Заявка, чрез изпращане на Лична Заявка до определен кръг Изпълнители, съобразно вида на търсената услуга и нейното местоизпълнение.

(2) Доставчикът не носи отговорност спрямо Изпълнителите, получатели на услуги, относно верността и съдържанието на изпратената Лична Заявка.

7. Кандидатстване:

Чл. 9. (1) Всеки Изпълнител може да кандидатства за възлагане на поръчка за извършване на търсена от Клиента услуга

(2) Доставчикът приема, съхранява и предоставя информация, свързана с действията по предходната алинея.

(3) Действията по ал. 1 на настоящия член представляват преддоговорни отношения между Клиент и Изпълнител и не обвързват Доставчика.

8. Възлагане и изпълнение на поръчка:

Чл. 10. Строително-ремонтната или друга услуга се извършва въз основа на договор между Клиент и Доставчик. Но доставчикът не носи отговорност за вредите, настъпили като последица от действията на Клиента и Изпълнител при изпълнението или неизпълнението на този договор.

9. Оставяне на оценка:

Чл. 11. (1) Изпълнителят се съгласява, че Клиентът може да публикува на интернет страницата на Изпълнителя положителни, отрицателна или неутрална оценки за извършената от него услуга.

(2) Клиентът носи отговорност за вредите, който са настъпили за Изпълнителя като пряка и непосредствена последица от публикуваните на неговия профил оценки, които противоречат на закона, добрите нрави и морала.

(3) Доставчикът има право, но не и задължение да премахва от Профила оценки, които противоречат на закона, добрите нрави и морала.

10. Финансови условия:

Чл. 12. Услугите, до които има достъп Клиента, съгласно настоящите Общи условия, се предоставят от Доставчика безвъзмездно.

12. Непоискани търговски съобщения:

Чл. 15. (1)С приемането на настоящите Общи условия, Клиентите и Изпълнители се съгласяват да получават непоискани търговски съобщения с цел Доставчикът да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

(2) Клиентите и Изпълнители имат право да възразят срещу изпращането на непоискани търговски съобщения, чрез изпращането по електронен път на писмен отказ от непоискани търговски съожбщения.

13. Права и задължения:

Чл. 16. Съгласно настоящите Общи условия, Клиентите имат следните права:

 • да публикуват на интернет страницата валидни Заявки за извършване на строително-ремонтни или други услуги;
 • да оценяват вече извършена от Изпълнител услуга, използвайки формата за Обратна връзка, до която Доставчикът следва да предостави достъп.

Чл. 17. Съгласно настоящите Общи условия Клиентите имат следните задължения:

 • да попълват коректно и вярно електронната форма за изпращане на Заявка, като подават точни данни относно характера и местоизпълнението на търсената строително-ремонтна или друга услуга;
 • да уведомят незабавно Доставчика в случай, че анулират своята изпратена и вече одобрена Заявка;
 • да бъдат коректни и обективни при използване на Обратна връзка, като форма за оценяване на вече извършени строително-ремонтни услуги;
 • да не извършват злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство;
 • да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Чл. 18. С приемането на настоящите общи условия Изпълнителите декларират:

 • че са дееспособни физически или юридически лица;
 • че като търговци, не са обявени в несъстоятелност, не са в открито производство по несъстоятелност, както и че не са в производство по ликвидация;
 • че разполагат с всички необходими лицензии и документи, в случай че в българското законодателство е предвиден разрешителен, регистрационен или уведомителен режим, относно извършаваните от тях дейности;

Чл. 21. При предоставяне на своите услуги Доставчикът има следните права:

 • да извършва промени в настоящите общи условия, като уведомява това потребителите и получателите на услуги;
 • да поставя електронни препратки към други интернет страници, както и рекламни банери. С приемането на настоящите общи условия посетителите на интернет страницата се съгласяват на вниманието им да бъдат представяни подобни рекламни банери и препратки към други интернет страници;
 • да преустановява без предизвестие достъпа до съдържанието на интернет страницата и предлаганите чрез нея услуги, в случай на системно или грубо нарушение от тяхна страна на настоящите условия;
 • да преустанови достъпа до обяви и съобщения, публикувани в нарушение на настоящите общи условия;
 • има право на обезщетение за всички вреди включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите общи условия.

14. Ограничение на отговорността:

Чл. 22. Страните се съгласяват, че Доставчикът не носи отговорност относно:

 • 1. правата и задълженията на Изпълнители и Клиенти по сключения между тях договор за възлагане на поръчки и предоставяне на услуги;
 • 2. вреди, причинени върху софтуера и хардуера на посетителите на интернет страницата, в резултат на предоставяните от Доставчика услуги;
 • 3. други вреди, причинени при използване на услугите, предоставяни чрез интернет страницата, освен при груба небрежност или умисъл от страна на Доставчика или негов служител.

15. Интелектуална Собственост

Чл. 23. Всички компоненти от съдържанието на интернет страницата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на авт0рско право по смисъла на Закона за автрското право и сродните му права и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, клиенти, потребители и получатели на услуги, предоставили за публикуване съответните материали.

Чл. 24. (1) С публуването на материали, обекти на интелектуална собственост, Изпълнителите и Клиентите отстъпват на Доставчика неизключителното право да използва публуваните материали като ги записва, съхранява, разпространява, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).

(2) Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на интернет страницата, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

(3) Клиенти и Изпълнители декларират, че са носители на съответните права на интелектуална собсвеност върху публикуваните от тях материали, които представляват обекти на интелектуална собственост по смисъла на ЗАПСП.

16. Лични данни:

Чл. 25. (1) С приемането на настоящите Общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани от Доставчика при спазване на Закона за защита на личните данни.

(2) Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, като осигури необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(3) За да гарантира сигурност и надежност на услугата, Доставчикът може да изисква от Изпълнителите предоставянето на информация за проверка на самоличността му под формата на снимка на лична карта или паспорт.

Чл. 26. С приемането на настоящите общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат предоставяни на трети лица в следните случаи:

 • 1. когато лично сте подал данните в полета с публична информация;
 • 2. когато информацията, съдържаща лични данни, се предоставя на Клиенти или Изпълнители, с цел осъществяване на комуникация между тях, във връзка с търсена или предлагана строително-ремонтна услуга;
 • 3. когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред;
 • 4. за предоставяне на статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действия на посетителите върху техните рекламни банери и линкове;
 • 5. за целите на директния маркетинг.

17. Промени:

Чл. 27. (1) Доставчикът запазва право си едностранно да променя настоящите Общи условия, като се задължава да информира за това потребителите и получателите на услуги по подходящ начин.

(2) Промените по предходната алинея обвързват и вече регистрираните Изпълнители и Клиенти, които не отправят изрично искане за прекратяване на договора за предоставяне на услуги, сключен с Доставчика.

18. Прекратяване на договора за предоставяне на услуги на информационното общество:

Чл. 28. Доставчикът прекратява без изрично предизвестие достъпа до услугите, които предоставя чрез интернет страницата в случай, че Изпълнителят или Клиентът грубо или системно нарушава настоящите Общи условия, правила за ползване и българското законодателство, както и когато:

 • 1. Изпълнителят не изпълни своето задължение за заплащане на дължимото Възнаграждение, съгласно финансовите условия;
 • 2. Доставчикът получи искане за прекратяване на договора;
 • 3. Доставчикът преустанови своята дейност.

Чл. 29. При прекратяване на договора Доставчикът не дължи връщане на вече заплатени от Изпълнителя възнаграждения.

19. Приложимо право:

Чл. 30. За неуредените изрично в настоящите общи условия въпроси се прилага българското законодателство;

20. Уреждане на спорове:

Чл. 31. Всички евентуални спорове между страните ще се решават по доброволен път. В случай, че доброволно споразумение не бъде постигнато, спорът ще се отнесе до компетентния съд в Република България, като се прилага българското законодателство.

GET STARTED

0$

Благодаря ви, когато сте одобрени, ще се свържем с вас възможно най- бързо!

Присъедини се

You need to select an item to continue

Първи стъпки

The final estimated price is :


Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :

Изпрати

Страшотно заплащане

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Гъвкав график

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Лесни плащания

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Изисквания

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Home help не е работодател, а просто свързва независими специалисти по обслужване с клиенти.

Home help използва бисквитки, за да оптимизира и подобри уебсайта, както и да даде възможност за наличието на определени функции. Продължавайки да използвате този уебсайт, вие приемате използването на бисквитки. Научете повече.